fbpx

מדיניות הפרטיות

הנה התרגום של הטקסט לעברית:

הקדמה

Seafront Protaras מעריכה את המידע האישי והסודי שלך. אנו מחויבים להגנה על המידע הזה באמצעות הגנה מתאימה ולהשתמש בו רק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות הזו. מדיניות הפרטיות הזו תעזור לך להבין איזה מידע אישי נאסף ומעובד, איך הוא מוגן, איך אנו משתמשים בו ואילו זכויות זמינות לך בקשר למידע האישי שלך.מדיניות הפרטיות הזו (‘המדיניות’) מסבירה איך (ביחד, עם השותפות שלנו, ‘Sea Front Protaras’, ‘אנחנו’, ‘אותנו’, ‘שלנו’) חברה שהוקמה לפי חוקי הרפובליקה של קפריסין. כמו גם מפעיל נתונים, אוספת ומעבדת מידע אישי שלך, כלומר מידע שנאסף באופן מקוון ולא מקוון, בהתאם לתקנות ההגנה על הנתונים הכללית (2016/679) ולחוקי ההגנה על הנתונים הרלוונטיים של הרפובליקה של קפריסין (‘החוק’).כאשר אנו מתייחסים ל-Seafront Protaras, אנו מתכוונים גם לאתרי האינטרנט שמנוהלים על ידי Seafront Protaras בע”מ, כגון https://seafrontprotaras.com/, www.facebook.com/seafrontprotaras ו- https://www.instagram.com/seafrontprotaras/ הנה התרגום של הטקסט לעברית:מדיניות שלנו אינה חלה על שירותים או גורמים שלישיים שיש להם מדיניות פרטיות נפרדת ואינם כלולים במדיניות זו, והיא אינה חלה על מוצרים או שירותים של גורמים שלישיים, שכולם מוסדרים על ידי מדיניות הפרטיות שלהם, גם אם השירותים שלנו מכילים אותם, משתמשים בהם, או מכילים קישורים אליהם. 

הגדרות

‘מפעיל נתונים’ מתייחס לאדם או לארגון המחליט מתי, למה ואיך לעבד נתונים אישיים ומיישם אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי לעמוד בהוראות החוק;‘אחראי הגנת הנתונים’ מתייחס לאדם שמונה באופן רשמי במטרה לוודא שאנחנו מודעים לאחריותנו ומקיימים את התחייבויותינו בתחום הגנת הנתונים לפי החוק;‘נושא הנתונים’ מתייחס לאדם חי, מזוהה או ניתן לזיהוי, שעליו אנו מחזיקים נתונים אישיים;‘נתונים אישיים’ מתייחסים לנתונים על נושא הנתונים שניתן לזהות: (א) מתוך הנתונים הללו; או (ב) מתוך הנתונים הללו ומידע נוסף שיש לנו או שסביר שיהיה לנו גישה אליו;‘עיבוד’ מתייחס לכל פעולה או סט פעול